O NÁS / ABOUT US

Kurátorky:
Petra Hlaváčková (CZ), Nicole Sabella (AT), Maria C. Hilber (IT)


Red Library * Červená Knihovna * Biblioteca Rossa * Rote Bibliothek je stále se zvětšující kolektiv feministických umělkyň, kulturních pracovnic a aktivistek věnujících se kolektivním, uměleckým a (sebe-) vzdělávacím přeshraničním praxím. Název Červená knihovna vychází z označení edice romantické literatury publikované v Československu ve 20. a 30. letech 20. století. Postupně se tento termín vžil jako pejorativní označení pro „ženskou literaturu“. 


Projekt Červené knihovny si bere zpět politický potenciál tohoto termínu z feministických perspektiv a na jeho základě vytváří kolektivní činnost založenou na transdisciplinárních uměleckých přístupech, výzkumu a komunitní práci. Chceme zpochybnit kulturně zažitá dělení na protipóly sever-jih, východ-západ, město-venkov nebo digitální-fyzické a uznat a vzdělávat se v otázce jiné feministické historie a praxe péče napříč Evropou i jinde, prostřednictvím překladu konkrétních textů, prožitých zkušeností a nevyslovených vědomostí.

Červená knihovna je živý archiv literatury, audio-, video-
a performativního umění, socio-politického výzkumu a postupně rostoucí feministické knihovny. Otevírá témata jako je socialistická ženská emancipace, genderová realita před a za železnou oponou, ženský kulturní masochismus, péče a politika, ticho žen a další.


Kolektiv Červené knihovny pro začátek propojuje síť mezi Brnem/4AM/CZ (Petra Hlaváčková – publicistka, historička umění, Barbora Benčíková – historička architektury), Vídní/AT (Nicole Sabella – umělkyně, teoretička a umělecká pedagožka) a Brixenem/IT (Maria C. Hilber – autorka, umělkyně).


Jde o mobilní koncept, který se může zhmotnit v různých podobách na různých místech, pokaždé formující nové okamžité kolektivy. Může jít o veřejná čtení, diskuze, radio art, živé performance nebo v současnosti aktuální různorodé online formáty.

________________________________________________

ENG

Red Library * Červená Knihovna * Biblioteca Rossa * Rote Bibliothekis a growing collective of feminist artists, cultural workers and activists dedicated to collective, artistic and (self-)educational cross-border practices. The name Red Library stems from the title of an edition of romantic literature published in Czechoslovakia in the 1920s and 1930s. Gradually, the term became a pejorative for ‘women*’s literature’. 

The Red Library Project reclaims the political potential of this term from feminist perspectives and builds on it to create a collective activity based on transdisciplinary artistic approaches, research and community work. We aim to challenge culturally experienced divisions of North-South, East-West, urban-rural or digital-physical counterpoints and to acknowledge and educate ourselves about other feminist her*stories and practices of care across Europe and beyond, through lived experiences, tacit knowledge, and the translation and discussion of specific texts.

Red Library is a living archive of literature, audio-, video- and performance art, socio-political research and a gradually growing feminist library. It explores themes such as socialist women’s emancipation, gender realities before and behind the Iron Curtain, women*’s cultural masochism, care and politics, women*’s silence, the power of their voices, and more.

To start with, the Red Library collective is networking between Brno/4AM/CZ (Petra Hlaváčková – publicist, art historian, Barbora Benčíková – architectural historian), Vienna/AT (Nicole Sabella – artist, theorist and art educator) and Brixen/IT (Maria C. Hilber – author, artist).

It is a mobile concept that can materialize in different forms, in different places, each time forming new immediate collectives. These can be public readings, discussions, workshops, radio art, live performances, exhibitions, diverse online formats, and more.