AVA kolektiv: You Must Relax!

cz /

Naše pozornost je ta nejcennější technologie, kterou máme. Meditativní, psychoaktivní zvuková koláž od AVA kolektivu (@avakolektiv ) pro sympozium “You Must Relax!” vybízí k aktivnímu poslechu prostoru kolem nás za účelem zpřítomnění a uvolnění. Je utvářena z různých zvukových stop jako zvukové denníky, improvizační hry, drobné inscenované situace a site-specific performance s objekty a zvuky prostoru. Autory jsou kmenoví členové AVA kolektivu Snediggen Snurssla, Simo Hakalisto a Andrej Nechaj.

Vzájemně se prolínající zvukové krajiny a situace slouží jakou pozvánka k aktivizaci smyslů v rámci naší každodenní zkušenosti. Malé zvukové lázně si můžeme vytvořit každý, ať už jsme na cestě vlakem, každodenním průjezdu městem v tramvaji, stojíme ve frontě, nasloucháme repetitivní smyčce vlastních uspěchaných kroků, oddychujeme při pochodu přírodní scenérií nebo meditujeme. Prostor okolo nás je rezonujícím nástrojem a my jsme jeho aktivní (spolu)hráči. Za naši pozornost a spoluúčast na vytváření zvukového prostředí nás vlastní tělo ocení pocity blaha, hlubokého flow a zpřítomnění.

en /

Our attentiveness is the most valuable technology we have. Meditative, psychoactive sound collage by AVA kolektiv (@avakolektiv) for the symposium “You Must Relax!” encourages active listening to the space around us for the purpose of becoming present and relaxed. It is composed of various sound tracks such as sound diaries, improvisational games, small performed situations and site-specific performances with objects and sounds of space. The authors are AVA collective core members Snediggen Snurssla, Simo Hakalisto and Andrej Nechaj.

The interweaving soundscapes and situations serve as an invitation to activate the senses within our everyday experience. We can all create little sound baths for ourselves, whether we are on a train journey, a daily passage through the city in a tram, standing in a queue, listening to the repetitive loop of our own hurried steps, relaxing while marching through a natural scenery or meditating. The space around us is a resonating instrument and we are its active (co-)players. In return for our attention and participation in the creation of the sound environment, our own body rewards us with feelings of bliss, deep flow and mindfulness.

Bio

cz /

AVA je kolektiv, který od roku 2010 pořádá na brněnské, české a slovenské hudební scéně  zážitky se současnou experimentální hudbou na neobvyklých místech. Jejich hybridní charakter propojuje potenciál hudební performance, ravu, komunitní participace, rituálu a spekulativních pokusů o utopickou spolupřítomnost. 

Jádro členů kolektivu je aktivní na poli zvukového umění, hudební produkce, využívání terénních nahrávek, vzdělávání a popularizace aktivního poslouchání (deep listening), mimo jiné v projektu Moving Spaces. AVA kolektiv tvoří Martin Bukáček (aktivní pod aliasem Snediggen Snurssla), Marek Salamon, Simo Hakalisto, Andrej Nechaj a Matěj Kotouček.

en /

AVA is a collective organizing experiences with contemporary experimental music in unusual places on the Brno, Czech and Slovak music scene since 2010. Their hybrid character combines the potential of musical performance, rave, community participation, ritual and speculative experiments in utopian co-presence.

The core members of the collective are active in the fields of sound art, music production, the use of field recordings, education and the popularization of active listening (deep listening), including the Moving Spaces project. The AVA collective consists of Martin Bukáček (alias Snediggen Snurssla), Marek Salamon, Simo Hakalisto, Andrej Nechaj and Matěj Kotouček.